O nama

|

Članice Saveza

|

Lovišta

|

Divljač

|

Zakonodavstvo

|

Lovna kinologija

|

Lovno streljaštvo

|

Izobrazba lovaca

|

Lovno-turistička ponuda

|

Kontakt

Kako postati lovac

Lovac može postati svaka osoba sa navršenih 17 godina i 6 mjeseci, a da je državljanin Republike Hrvatske koji ima završenu najmanje osnovnu školu. Postupak je prilično jednostavan i naveden je u nastavku teksta:

1. Zainteresirani kandidati se trebaju prijaviti u Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije telefonom 098/243-006, SMS porukom ili e-mailom. Prijave se primaju cijele godine, a osobito prije početka izvođenja Programa osposobljavanja za lovca.

2. Prijavljeni kandidati trebaju popuniti Prijavnicu za upis u program osposobljavanja za lovca te je dostaviti poštom: Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije p.p. 61, 20232 Slano, ili mailom: ls.dubrovacko-neretvanske@hls.t-com.hr. odnosno sve donijeti prilikom dolaska na predavanje. Uz nju trebaju priložiti presliku svjedodžbe (diplome) o završenoj školi.

3. Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije izvodi Program osposobljavanja za lovca putem teoretske i praktične nastave na dvije lokacije u Županiji. Tijekom veljače i ožujka Program se izvodi u Dubrovniku i Metkoviću.

4. Polaznici Programa osposobljavanja za lovca plaćaju članarinu pripravnika Hrvatskom lovačkom savezu IBAN: HR8423400091100010145 u iznosu od 2.500,00 kn.  U tu članarinu uključeni su svi troškovi osposobljavanja za lovca (literatura, predavanja, praktična nastava, lovački ispit, izdavanje uvjerenja i diplome). Literaturu dobiju prilikom prvog dolaska na predavanje uz predočenje potvrde o plaćanju. Plaćanje članarine omogućeno je u dva jednaka obroka po 1.250,00 kn i to prvi obrok odmah prilikom upisa, a drugi obrok najkasnije 15 dana prije lovačkog ispita.

5. Teoretska i praktična nastava podijeljena je u šest nastavno-ispitnih područa i to: I) Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila, II) Prirodoslovlje i bolesti divljači, III) Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu, IV) Lovna kinologija, V) Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika, VI) Osnove ekologije i zaštite prirode.

6. Po završetku teoretske i praktične nastave organizira se lovački ispit. Sastoji se od pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Na pismenom dijelu ispita kandidat mora točno odgovoriti na 70% postavljenih pitanja. Nakon položenog pismenog ispita kandidat polaže usmeni dio ispita iz svih ispitnih područja. Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne zadovolji iz jednog ili dva ispitna područja upućuje se na popravni usmeni ispit samo iz tih ispitnih područja. Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne zadovolji na više od dva ispitna područja ponovno se upućuje na pismeni dio ispita.

7. Kandidatu koji uspješno položi lovački ispit izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti za lovca, kao i tradicionalna Diploma o položenom lovačkom ispitu.

8. Novi lovci se trebaju javiti u matične lovačke udruge (obično prema mjestu prebivanja) i podnijeti molbu za prijem u članstvo. Također trebaju podnijeti Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice na koji se lijepi fotografija dimenzija 35x45 mm. Uz zahtjev se prilaže preslika Uvjerenja o osposobljenosti za lovca ili Diplome o položenom lovačkom ispitu. Svaka lovačka udruga samostalno određuje visinu upisnine i godišnje članarine.

9. Nakon učlanjenja u lovačku udrugu i dobivanja lovačke iskaznice, novi lovac može podnijeti Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu lovačkog oružja i to u nadležnoj Policijskoj upravi, odnosno Policijskoj postaji MUP-a RH.

Prijavnica za upis u program osposobljavanja za lovca
Zahtjev za lovačku iskaznicu

Fotogalerija


4. županijsko prvenstvo goniča - Lisac 25.10.2014.
Prikaži sve albume

Videogalerija

Linkovi


Hrvatski lovački savez
Prikaži sve linkove

Copyright © - Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije