O nama

|

Članice Saveza

|

Lovišta

|

Divljač

|

Zakonodavstvo

|

Lovna kinologija

|

Lovno streljaštvo

|

Izobrazba lovaca

|

Lovno-turistička ponuda

|

Kontakt

Kako postati lovac

Lovac može postati svaka osoba sa navršenih 17 godina i 6 mjeseci, a da je državljanin Republike Hrvatske koji ima završenu najmanje osnovnu školu. Postupak je prilično jednostavan i naveden je u nastavku teksta:

1. Zainteresirani kandidati se trebaju prijaviti putem edukacijske platforme Hrvatskog lovačkog saveza https://hls-edu.hr. Prijave se primaju cijele godine.

2. Polaznici Programa osposobljavanja za lovca plaćaju članarinu pripravnika Hrvatskom lovačkom savezu IBAN: HR8423400091100010145 u iznosu od 500,00 kn (sve vidljivo na aplikaciji u uputama za prijavu).  U tu članarinu uključeni su svi troškovi osposobljavanja za lovca (on line predavanja, praktična nastava, lovački ispit, izdavanje uvjerenja i diplome).  

3. Teoretska i praktična nastava podijeljena je u šest nastavno-ispitnih područa i to: I) Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila, II) Prirodoslovlje i bolesti divljači, III) Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu, IV) Lovna kinologija, V) Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika, VI) Osnove ekologije i zaštite prirode.

4. Po završetku teoretske - on line i praktične nastave organizira se lovački ispit. Sastoji se od pisanog - on line i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Na pismenom dijelu - on line ispita kandidat mora točno odgovoriti na 70% postavljenih (30) pitanja. Nakon položenog pismenog ispita kandidat polaže usmeni dio ispita iz svih ispitnih područja. Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne zadovolji iz jednog ili dva ispitna područja upućuje se na popravni usmeni ispit samo iz tih ispitnih područja. Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne zadovolji na više od dva ispitna područja ponovno se upućuje na pismeni dio ispita.

5. Kandidatu koji uspješno položi lovački ispit izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti za lovca, kao i tradicionalna Diploma o položenom lovačkom ispitu.

6. Novi lovci se trebaju javiti u matične lovačke udruge (obično prema mjestu prebivanja) i podnijeti molbu za prijem u članstvo. Svaka lovačka udruga samostalno određuje visinu upisnine i godišnje članarine.

7. Nakon učlanjenja u lovačku udrugu i dobivanja lovačke iskaznice, novi lovac može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu lovačkog oružja i to u nadležnoj Policijskoj upravi, odnosno Policijskoj postaji MUP-a RH.

Fotogalerija


4. županijsko prvenstvo goniča - Lisac 25.10.2014.
Prikaži sve albume

Videogalerija

Linkovi


Hrvatski lovački savez
Prikaži sve linkove

Copyright © - Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije